master's thesis
Reproduktivni pokazatelji u uvjetima promjenjive razine uree u mlijeku

Iva Pavić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet
Hranidba životinja
Metadata
TitleReproduktivni pokazatelji u uvjetima promjenjive razine uree u mlijeku
AuthorIva Pavić
Mentor(s)Krešimir Salajpal (thesis advisor)
Abstract
Sadržaj uree u mlijeku važan je pokazatelj opskrbe krava hranjivima (bjelančevinama i energijom u obroku) te može poslužiti kao pokazatelj u procjeni metaboličkog statusa krava. Neuravnotežena opskrbljenost hranjivima, a napose bjelančevinama može negativno utjecati na zdravlje krave te može imati za posljedicu brojne reproduktivne smetnje. Stoga je cilj ovog rada prikazati na koji način promjenjiva razina uree u mlijeku utječe na reproduktivne pokazatelje u visokomliječnih krava. Istraživanje je provedeno na 56 krava holštajn pasmine. U 8 kontrola mliječnosti analizirano je ukupno 343 uzoraka mlijeka u kojima su analizirani sljedeći pokazatelji: dnevna količina mlijeka, mliječna mast, proteini, laktoza, broj somatskih stanica i koncentracija uree u mlijeku. Podaci o reproduktivnim pokazateljima za svaku pojedinu životinju preuzeti su iz evidencija same farme u koju se dnevno unose svi podaci vezani za reprodukciju i liječenje krava. Temeljem reproduktivnih pokazatelja krave su svrstane u četiri skupine: slobodne - krave nakon teljenja do prvog osjemenjivanja, osjemenjene – krave nakon osjemenjivanja ali kod kojih nije još potvrđen graviditet, bređe – krave kod kojih je potvrđen graviditet, zasušene – krave u suhostaju. Analizirajući sadržaj uree u mlijeku kao i ostalih sastojaka mlijeka u ovom istraživanju može se uočiti značajna varijabilnost između pojedinih kontrola odnosno tijekom jedne proizvodne godine. Navedeno je posljedica korištenja sezonskih krmiva u većim količinama koja su često bogata lako topivim ili neproteinskim izvorima dušika koji se u prisustvu manjka energije izlučuje u obliku uree iz organizma. Utvrđene razine uree u mlijeku nisu značajno odstupale od normalnih vrijednosti za krave (15-30 mg/100 ml), izuzevši prvu kontrolu u kojoj su izmjerene vrijednosti daleko iznad gornje granice (44,8 mg/100 ml). Raspodjela krava u skupinama s obzirom na reproduktivnu fazu (slobodne, osjemenjene, bređe i zasušene) pokazuje značajna odstupanja od očekivane raspodjele. Visoki udjeli krava u skupinama slobodnih i osjemenjenih ukazuju na dugo zadržavanje krava u ovoj reproduktivnoj fazi odnosno produljeno vrijeme do pojave prvog vidljivog estrusa ili oplodnje. Nadalje, može se uočiti da trend kretanja udjela slobodnih i osjemenjenih krava (jalove) donekle prati trend kretanja razine uree u mlijeku.
Committee MembersKrešimir Salajpal (committee chairperson)
Antun Kostelić (committee member)
Miljenko Konjačić (committee member)
GranterSveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet
Lower level organizational unitsHranidba životinja
PlaceZagreb
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOTECHNICAL SCIENCES
Agronomy
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeAnimal Genetics and Breeding
Academic title abbreviationmag. ing. agr.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-02-25
Parallel abstract (English)
The milk urea content is a significant indicator of cows' nutrients' supply (proteins and energy intake) and serves as an evaluation factor of metabolic status of dairy cows. Unbalanced nutrients' diet, especially in proteins supply, can negatively influence cows' health and result in numerous reproductive difficulties. Therefore, the aim of this paper is to present the way by which a variable level of milk urea content influences reproductive indicators in high-producing dairy cows, The research was conducted on 56 Holstein cows. In the course of 8 controls, the total of 343 milk samples were analyzed according to the following indices: daily milk production, percentage of fat, protein and lactose content, the somatic cell counts and the milk urea content. Data on reproductive indicators for every single animal were gathered from farm records. These records contain daily data on cows' reproduction and treatment. Based on reproductive indicators, cows were divided into four groups: fresh cow - cows after calving to first insemination, inseminated – cows after insemination without confirmed pregnancy, pregnant – cows with determined pregnancy, dry cows – cows in dry period. The milk urea content as well as other milk ingredients observed in this investigation shown on significant variability between certain controls, i.e. during single production year. The stated data are consequences of usage of greater quantities of seasonal forages that are often rich in easily dissolved or non-protein nitrogen, which is excreted in form of urea from the cow due to lack of energy. Established milk urea levels did not significantly deviate from normal values for cows (15-30 mg/100 ml), with the exception of the first control when the observed results significantly exceeded the upper level (44.8 mg/100 ml). The grouping of cows according to reproductive phases (fresh, inseminated, pregnant and dry) show significant deviation from the expected distribution. The high percentage of fresh and inseminated cows indicate long retention of cows in this reproductive phase, that is caused by long period till the first visible estrus or conception. Additionally, trend to relationship between milk urea content and percentage of fresh and inseminated cows is evident.
Parallel keywords (Croatian)reproduktivne karakteristike krava sastav mlijeka urea
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
NoteKljučne riječi preuzete iz sadržaja.
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:204:295874
CommitterValentina Bezek