master's thesis
Utjecaj patvorenja pčelinjeg voska na sastav i kakvoću meda

Jana Car (2016)
University of Zagreb
Faculty of Agriculture
Department of General Agronomy
Metadata
TitleUtjecaj patvorenja pčelinjeg voska na sastav i kakvoću meda
AuthorJana Car
Mentor(s)Dragan Bubalo (thesis advisor)
Abstract
Pčelinji je vosak (saće) medij u kojem se med skladišti i sazrijeva, a njegov karakteristični kemijski sastav osigurava čvrstoću i konzistenciju izgrađenog saća i odvijanje specifičnih kemijskih procesa koji se zbivaju tijekom dozrijevanja meda u saću. Patvorenje pčelinjeg voska (satnih osnova) dugo je prisutan i rastući problem u svijetu, no još uvijek nema međunarodno propisanih analitičkih metoda za rutinsku kontrolu njegove autentičnosti. Posljedično tome, na svjetskom je tržištu prisutno već preko 15 supstanci različitog podrijetla kojima se patvori pčelinji vosak, a najzastupljeniji je parafin. Iako su med i pčelinji vosak neodvojive cjeline u procesu proizvodnje meda i radi toga kakvoća pčelinjeg voska ima izuzetan značaj za pčelare i potrošače, u dostupnoj znanstvenoj literaturi do danas nema podataka o utjecaju patvorenja pčelinjeg voska na sastav i kakvoću meda. Stoga je cilj ovog rada bio utvrditi razlike u kemijskom sastavu i organoleptičkim svojstvima između uzoraka meda uskladištenog u saću izgrađenom na satnim osnovama patvorenim parafinom i uzoraka meda uskladištenog u saću izgrađenom na satnim osnovama od autentičnog pčelinjeg voska. Prikupljeni uzorci meda analizirani su klasičnim (referentnim) analitičkim metodama i metodom FTIR-ATR spektroskopije. Rezultati istraživanja pokazali su razlike i negativan utjecaj patvorenja pčelinjeg voska na sastav i kakvoću meda, organoleptička svojstva i normalan proces izgradnje saća te su dokazane promjene u procesu dozrijevanja meda. Prosječne su vrijednosti udjela vode analiziranih uzoraka bile više u uzorcima meda uskladištenog u saću izgrađenom na parafinskim satnim osnovama na svim lokacijama što ukazuje na sporiji proces dozrijevanja meda (isparavanja vode) u uzorcima meda uskladištenog u saću izgrađenom na parafinskim satnim osnovama. Vrijednosti električne provodnosti bile su podjednake između meda uskladištenog u saću izgrađenom na satnim osnovama i autentičnog pčelinjeg voska te nije uočena bitna razlika između uzoraka, dok su se pH vrijednosti analiziranih uzoraka meda kretale u okvirima dopuštenih vrijednosti za med, ali su uočene više vrijednosti u uzorcima meda uskladištenim u saću izgrađenom na patvorenim satnim osnovama. Spektralne varijacije također su uočene u velikom broju uzoraka te ukazuju na promijenjen mehanizam dozrijevanja (biokemijske procese).
Keywordscomb foundations adulteration paraffin honey composition and quality
Committee MembersDragan Bubalo (committee chairperson)
Tomislav Treer (committee member)
Nenad Jalšenjak (committee member)
Lidija Svečnjak (committee member)
GranterUniversity of Zagreb
Faculty of Agriculture
Lower level organizational unitsDepartment of General Agronomy
PlaceZagreb
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOTECHNICAL SCIENCES
Agronomy
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeAgroecology
Academic title abbreviationmag. ing. agr.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-05-18
Parallel abstract (English)
Beeswax (honeycomb) is a medium in which honey is stored and ripened, and its characteristic chemical composition provides strength and consistency of constructed combs and running of specific chemical processes that occur during ripening of honey in the honeycomb. Adulteration of beeswax (foundations) is long present and growing problem worldwide nowadays. However, there are still no internationally standardized analytical methods for routine beeswax authenticity control. Consequently, there are more than 15 substances of different origins used for beeswax adulteration that are present on the global market, of which paraffin is the most common. Although honey and beeswax represent inseparable in the process of honey production and therefore the quality of beeswax is extremely important for beekeepers and consumers, there are still no data about the impact of adulteration of beeswax on the composition and quality of honey in the available scientific literature. The purpose of this study was to determine differences in the chemical composition and organoleptic properties between the samples of honey stored in the honeycombs built on paraffin foundations and the samples of honey stored in the honeycombs constructed on beeswax foundations made of authentic beeswax. The collected samples of honey were analyzed by classical (reference) analytical methods and FTIR-ATR spectroscopy. The results showed differences and the negative impact of adulteration of beeswax on the composition and quality of honey, organoleptic properties and the normal process of building honeycomb and are proven changes in the process of maturation of honey. Average values of water content of analyzed samples were higher in samples of honey stored in the honeycombs built on paraffin foundation at all locations indicating a slower ripening process of honey (water evaporation) in the samples stored in the honeycombs built on paraffin foundation. The values of electrical conductivity were equal between the honey stored in the honeycombs built on the paraffin foundation and authentic beeswax and it has not been observed significant difference between the samples, while the pH values of the analyzed samples of honey were within the permissible values for honey, but there were observed higher values in honey samples stored in the honeycombs built on adulterated foundations. The spectral variations were also observed in a large number of analysed samples which indicates on altered mechanism of honey ripenig (biochemical processes).
Parallel keywords (Croatian)satne osnove patvorenje parafin sastav i kakvoća meda
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:204:727659
CommitterValentina Bezek