master's thesis
Povezanost stupnja ekonomske slobode i razvoja gospodarstva i poljoprivrede

Mirela Makarić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet
Agrarna ekonomika i ruralni razvoj
Metadata
TitlePovezanost stupnja ekonomske slobode i razvoja gospodarstva i poljoprivrede
AuthorMirela Makarić
Mentor(s)Lari Hadelan (thesis advisor)
Abstract
Danas se brojni ekonomisti bave istraživanjima ekonomskih sustava, procesa i učinaka ekonomske politike, a polaze od pretpostavke da je viši stupanj ekonomskih sloboda preduvjet za brži gospodarski rast i razvitak. U ovom se radu posebna pozornost posvećuje indikatorima ekonomskih sloboda. Istražila se veza između ekonomskih sloboda i ekonomske uspješnosti kao i ekonomskih varijabli u sektoru poljoprivrede. Ekonomska sloboda je važna jer utječe na svaki aspekt života pojedinca. Živjeti u društvu s visokim razinama ekonomske slobode vodi višim prihodima, nižem stupnju siromaštva, i manjoj stopi nezaposlenosti. Poljoprivredni sektor ubraja se među najzaštićenije sektore svjetske ekonomije. Ova činjenica ide na štetu većini zemalja u razvoju kojima je poljoprivreda vodeća grana u privredi i kojima je na taj način pristup tržištu razvijenih zemalja otežan. U radu je statističkom metodom korelacije utvrđeno da su određeni elementi u razvoju gospodarstva statistički povezani s ekonomskom slobodom, odnosno u zemljama gdje je ekonomska sloboda viša, veći je BDP po glavi stanovnika, također je manja stopa nezaposlenosti, a i carinske stope kao prepreke slobodnoj trgovini su manje. Ekonomska sloboda također je povezana i uz razvijenost poljoprivrede, a u tom sektoru se manifestira ne samo kroz slobodu poslovanja, vanjsko-trgovinsku razmjenu nego i kroz niz socio-demografskih faktora koji su u ovom slučaju presudni da bi sama ekonomska sloboda imala utjecaj na poljoprivrednu djelatnost. Značenje ekonomske slobode u poljoprivredi ogleda se kroz rast ukupne proizvodnje – vezano s promjenom njene strukture, udio aktivnih poljoprivrednika u radnoj snazi, doprinos poljoprivrede bruto domaćem proizvodu te zastupljenost poljoprivrednih proizvoda u vanjskotrgovinskoj razmjeni. Najefikasniji način pomoći siromašnim privredama je upravo promocija ekonomskih sloboda i kapitalizma na globalnom nivou. Stoga ekonomske slobode donose koristi ne samo onima koji ih upražnjavaju i uživaju u njima već i onima koji teže tome da ih ostvare.
Keywordseconomic freedom growth development economy agriculture foreign trade
Committee MembersLari Hadelan (committee chairperson)
Ornella Mikuš (committee member)
Vjekoslav Par (committee member)
GranterSveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet
Lower level organizational unitsAgrarna ekonomika i ruralni razvoj
PlaceZagreb
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOTECHNICAL SCIENCES
Agronomy
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeAgribusiness and Rural Development
Academic title abbreviationmag. ing. agr.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-09-13
Parallel abstract (English)
Today, many economists are engaged in the research of economic systems, processes and effects of economic policy, and the presumption is that the higher level of economic freedom a prerequisite for faster economic growth and development. In this paper, special attention is paid to indicators of economic freedom. Explore the relationship between economic freedom and economic performance as well as economic variables in the agricultural sector. Economic freedom is important because it affects every aspect of life of the individual. Living in a society with high levels of economic freedom leads to higher revenues, lower level of poverty, and lower the unemployment rate. The agricultural sector is among the most protected sectors of the world economy. This fact goes to the detriment of most developing countries where agriculture is the main driver of the economy and which is thus access to markets of developed countries difficult. The paper is a statistical method of correlation found that certain elements in the development of the economy significantly affects the economic freedom, or in countries where economic freedom is higher, the higher the GDP per capita, it is also lower unemployment rates, and tariff rates as obstacles to free trade are less . Economic freedom is also connected and next to the agriculture, and the sector is manifested not only through the freedom of commerce, foreign trade, but also through a number of socio-demographic factors in this case are crucial to its own economic freedom had an impact on agricultural activity. The meaning of economic freedom in agriculture is reflected in the growth of total production - associated with the change of its structure, the share of active farmers in the labor force, the contribution of agriculture gross domestic product and representation of agricultural products in foreign trade. The most effective way to help poor economies is precisely the promotion of economic freedom and capitalism at the global level. Thus economic freedom bring benefits not only to those who practice them and enjoy them, but also to those who strive to achieve them.
Parallel keywords (Croatian)ekonomska sloboda rast razvoj gospodarstvo poljoprivreda ekonomija vanjsko-trgovinska razmjena SUMMARY
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:204:701143
CommitterValentina Bezek