master's thesis
Kemijske značajke tla i raspodjela flore s obzirom na različito korištenje zemljišta u PP Žumberak-Samoborsko gorje

Luka Šaravanja (2016)
University of Zagreb
Faculty of Agriculture
Department of General Agronomy
Metadata
TitleKemijske značajke tla i raspodjela flore s obzirom na različito korištenje zemljišta u PP Žumberak-Samoborsko gorje
AuthorLuka Šaravanja
Mentor(s)Aleksandra Perčin (thesis advisor)
Abstract
Korištenje i gospodarenje tlom ima značajan izravan utjecaj na prirodne resurse te na biljni i životinjski svijet. Promjene u korištenju tla mogu dovesti do degradacije tla kao i do smanjenja biološke raznolikosti. Način korištenja zemljišta očituje se u funkcionalnoj dimenziji zemljišta sa stajališta potrebe čovjeka i njegovih gospodarskih aktivnosti. Prema dostupnim podacima poljoprivredne površine u zaštićenim područjima zastupljene su s udjelom od 10%. Od toga je primjerice 3000 ha prekriveno oranicama i voćnjacima, a 20000 ha livadama. Unutar granica PP Žumberak-Samoborsko gorje prisutne su livade, oranice, povrtnjaci, voćnjaci i vinogradi kojima se intenzivno gospodari premda su neke od njih i zapuštene. Primarni ciljevi ovog diplomskog rada bili su utvrditi varijabilnost kemijskih značajki tla i rasprostranjenost flore s obzirom na različite načine načine korištenje zemljišta. U svrhu ostvarivanja navedenih ciljeva provedena su terenska istraživanja u srpnju 2016. godine na tri lokacije unutar granica PP Žumberak-Samoborsko gorje u sklopu kojih je provedeno uzorkovanje tla i prikupljanje flore. Različito gospodarenje tlom unutar granica parka prirode Žumberak-Samoborsko gorje utjecalo je na varijabilnost kemijski značajki tla. Zbog povoljnih uvjeta koji su vladali u polukultiviranom tlu livade procesi mineralizacije rezultirali su povećanim sadržajem ukupnog dušika, ugljika, sumpora i humusa u tlu na livadi u odnosu na kultivirana tla vrta i voćnjaka. Ukupno je zabilježeno je 39 biljnih vrsta u okviru 22 porodice. Prema brojnosti najzastupljenije su vrste iz porodica Fabaceae, Asteraceae i Poaceae.
Keywordssoil flora protected areas cultivated half-cultivated and ruderal habitats
Committee MembersAleksandra Perčin (committee chairperson)
Dubravka Dujmović Purgar (committee member)
Sandro Bogdanović (committee member)
GranterUniversity of Zagreb
Faculty of Agriculture
Lower level organizational unitsDepartment of General Agronomy
PlaceZagreb
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdiscipline
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeAgroecology
Academic title abbreviationmag. ing. agr.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-09-21
Parallel abstract (English)
The use and management of soil have a direct impact on natural resource and on flora and fauna. The changes in soil management can result in soil degradation, as well as in the reduction of biodiversity. The ways of soil management are revealed in the functional dimension of the soil from the standpoint of human needs and their economic activities. Based on the available data, agricultural areas in zones of protection are represented in 10% share. For example, 3000 ha of that area are covered in arable land and orchards, and 2000 ha are covered in meadows. Within the area of nature park (NP) Žumberak – Samobor hills one can find meadows, arable lands, orchards, vegetable gardens and vineyards that are significantly managed, even though some of them are neglected. The primary goals of this master thesis were determining the variability of chemical properties of the soil and the prevalence of flora considering the different ways of soil management. With the purpose of exercising the said goals, fieldwork was done in July of 2016 on three different locations within borders of NP Žumberak – Samobor hills, where sampling of soil and gathering of flora has been done. Different ways of soil management within the borders of NP Žumberak - Samobor hills have affected the variety of chemical features of the soil. Due to the favorable conditions that acted in the half-cultivated soil of the meadow, mineralisation processes have resulted in increased content of the overall nitrogen, carbon, sulfur and humus in the meadow soil, as opposed to the cultivated soils of gardens and orchards. Overall 39 plant species within 22 families were noted. According to numbers, the most represented were the species from Fabaceae, Asteraceae and Poaceae families.
Parallel keywords (Croatian)tlo flora zaštićena područja kultivirana polukultivirana i ruderalna staništa
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:204:711467
CommitterValentina Bezek