master's thesis
Krajobrazno vrednovanje privlačnosti prostora za određivanje biciklističkih ruta u Međimurskoj županiji

Jura Vrbanec (2016)
University of Zagreb
Faculty of Agriculture
Department of Ornamental Plants, Landscape Architecture and Garden Art
Metadata
TitleKrajobrazno vrednovanje privlačnosti prostora za određivanje biciklističkih ruta u Međimurskoj županiji
AuthorJura Vrbanec
Mentor(s)Sonja Butula (thesis advisor)
Abstract
Biciklizam je sportsko rekreativna grana koja u današnje vrijeme ima najviše napretka u društvu, te je jedna od glavnih vrsta turističke ponude u kontinentalnom turizmu. Kontinentalni turizam mora koristiti svoje komparativne prednosti kroz ponudu svih 12 mjeseci u godini a ne samo sezonski. Pogrešno je promatrati kontinentalni turizam kao nadopunu turizma na moru, s obzirom da se oblici turizma koji se razvijaju na kontinentu mogu razviti kao potpuno samostalna ponuda. Stoga kontinentalni turizam treba razvijati kao poseban turistički proizvod. Krajobrazne vrijednosti i položaj u široj regiji čini Međimursku županiju atraktivnom za razvoj cikloturizma, koji pruža razvoj ostalih popratnih djelatnosti te razvoj županije. Da bi se dobile općenite spoznaje o biciklizmu i njegovom položaju, u početnom općem djelu rada objašnjene su definicije i pojavni oblici biciklizma te osvrt na postojeću situaciju biciklizma u Međimurskoj županiji. Također su proučena pozitivna djelovanja biciklizma na zdravlje ljudi kao i na sveukupni razvoj županije. Analitički dio rada sadrži analizirane prirodne i društvene značajke Međimurske županije korištenjem tekstualne prostorno planske dokumentacije, inventarizacije prostora, te ispitivanjem stavova javnosti i stručnjaka za biciklizam putem intervjua. Dobivene spoznaje o prostornim vrijednostima ukazale su na velik potencijal prostora, te je na temelju tih spoznaja izrađen model privlačnosti za biciklizam na području Međimurske županije. Za daljnji razvoj osnovne infrastrukture za biciklizam, prostornim analizama supojavljivanja određene su nove biciklističke rute koje povezuju postojeće rubne rute Međimurske županije.
Keywordscycling tourism cycling route Međimurje County spatial values
Committee MembersSonja Butula (committee member)
Petra Pereković (committee member)
Ognjen Čaldarović (committee member)
Dora Tomić (committee member)
GranterUniversity of Zagreb
Faculty of Agriculture
Lower level organizational unitsDepartment of Ornamental Plants, Landscape Architecture and Garden Art
PlaceZagreb
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOTECHNICAL SCIENCES
Agronomy
Landscape Architecture
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeLandscape Architecture
Academic title abbreviationmag. ing. prosp. arch.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-03-03
Parallel abstract (English)
Cycling is a sport recreation branch, which has progressed the most in today's society, and is one of the main modes of touristic offers of continental tourism. Continental tourism has to use its comparative advantages through an offer for all 12 months of the year and not just seasonal. It's wrong to observe continental tourism as a complement of coastal tourism, since the forms of tourism that are developed inland can be also developed as completely independent offers. Therefore, continental tourism needs to develop as a separate tourism product. Landscape value and position in the wider region makes Međimurje County attractive for the development of cycling tourism, which helps in development of the other supporting activities and the Međimurje County itself. In order to obtain general knowledge about cycling and its position, the initial general part of thesis explains definitions and forms of cycling, and reviews the current situation of cycling in the Međimurje County. Positive effects of cycling on health and the overall development in the County are also examined. In the analytical part of thesis, natural and social characteristics of Međimurje County were analyzed, through a review of textual spatial planning documents, inventorying of space and inquiry of public and expert attitudes through a interview. Resulting knowledge of the spatial values indicated in great potential of space and based on these realizations, models of attractivity for cycling in the area of Međimurje County were made. For further development of the basic infrastructure for cycling, whit spatial analyzes of coexistence, new cycling routes were shown which connect the existing boundary routes of Međimurje County.
Parallel keywords (Croatian)biciklizam turizam biciklističke rute Međimurska županija prostorne vrijednosti
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:204:861098
CommitterValentina Bezek