professional thesis
SCHOLARSHIP PROGRAMME EFFICIENCY ON EMPLOYABILITY AND LABOUR MOBILITY

Davor Babić (2017)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Economics in Osijek
Metadata
TitleUčinkovitost programa stipendiranja na zapošljivost i mobilnost radne snage
AuthorDavor Babić
Mentor(s)Marina Dabić (thesis advisor)
Abstract
U cijeloj Europskoj uniji pa i u mnogim zemljama svijeta, evidentan je problem nezaposlenosti mladih osoba kao posljedica sljedećih čimbenika: produljenog životnoga vijeka – sve većega udjela starijih osoba u ukupnoj populaciji – produljenja trajanja radnoga vijeka i konačno – neodgovarajuće razvijenosti profila radno aktivnih osoba zahtjevima suvremenog tržišta rada. U ovome su radu prikazani rezultati analize i pregleda stanja obrazovanja i sustava stipendiranja u Republici Hrvatskoj. Tema je prikazana u okviru tržišta rada, stope nezaposlenosti i to posebno mladih te utjecaja stipendiranja na zapošljivost i mobilnost radne snage. Analizirajući problematiku stipendiranja u Hrvatskoj posebna pažnja posvetila se procjeni učinkovitosti programa stipendiranja na tržište rada s posebnim naglaskom na programe stipendiranja studenata deficitarnih zanimanja u STEM području. Kako bi se pratio korak s globalnim trendovima razvoja postojećih i stvaranja novih industrija, potrebno je kreirati nacionalne i regionalne politike razvoja ljudskih potencijala te slijediti trendove poticanjem ulaganja u obrazovanje. Na taj se način utječe na stvaranje radno aktivnih ljudi koji su poželjni poslodavcima i spremni odgovoriti zahtjevima modernoga poslovnoga svijeta. Ovim radom istražilo se trenutno stanje sustava obrazovanja, odnosno stipendiranja te su opisani izazovi s kojima se susreću mladi ljudi tijekom studiranja u Hrvatskoj. Prikazan je presjek europskih trendova u ovomu području te su izvedeni prijedlozi za poboljšanje sustava stipendiranja kako bi učinci djelovali na kompetitivnost, mobilnost i bolju zapošljivost mladih po završetku studija.
KeywordsThe labor market scholarships deficit occupations lifelong learning mobility of the workforce STEM (Science Technology Engineering and Mathematics)
Parallel title (English)SCHOLARSHIP PROGRAMME EFFICIENCY ON EMPLOYABILITY AND LABOUR MOBILITY
Committee MembersSanja Pfeifer (committee chairperson)
Marina Dabić (committee member)
Đula Borozan (committee member)
GranterJosip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Economics in Osijek
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
General Economy
Study programme typeuniversity
Study levelpostgraduate specialist
Study programmePostgraduate Specialist University Study Program, Management of Economic Development
Academic title abbreviationmag.spec.
Genreprofessional thesis
Language Croatian
Defense date2017-03-09
Parallel abstract (English)
In the whole European Union and in many world countries it is evident that there is a problem of youth unemployment as a result of the following appearances: increased human lifetime – the increasing proportion of elderly people in the total population – extending working life and finally – inappropriate profile development of active workers compared to demands of the modern labor market. This work presents results of analysis and review of the education and scholarship system in Croatia, comparing them with the laber market, unemployment, especially of young people and the impact of scholarship on employability and labor mobility. Analyzing the issue of scholarship schemes in Croatia, special attention was paid to assessing the effectiveness of the scholarship programs to the labor market, with particular emphasis on scholarship programs for students of scarce occupations. If we want to be in step with the global trends of the development of existing and creation of new industries, we would have, in the creation of national and regional policies for the development of human resources, at least to follow these trends by encouraging investment in education, in order to influence the creation of working age people who are desirable to employers and ready to meet the demands of the modern business world. This paper explores the current shape of the educational system and scholarships and describes the challenges faced by young people during their studies in Croatia. This work offers an overview of European trends in this area, with proposals for improving the system of scholarships to the effects acted on competitiveness, mobility and better employability of young people after graduation.
Parallel keywords (Croatian)Tržište rada stipendije deficitarna zanimanja cjeloživotno obrazovanje mobilnost radne snage STEM područje (znanost tehnologija inženjerstvo i matematika)
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:145:279116
CommitterGordana Kradijan