master's thesis
The Europe 2020 strategy and the restructuring process Croatian economy

Ivon Drenjančević (2016)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Economics in Osijek
Chair of National and International Economics
Metadata
TitleStrategija Europe 2020 i proces restrukturiranja hrvatskog gospodarstva
AuthorIvon Drenjančević
Mentor(s)Nataša Drvenkar (thesis advisor)
Abstract
U posljednjih nekoliko godina svjedoci smo pristupanja Hrvatske Europskoj uniji gdje smo vidjeli sve faze pristupanja Hrvatske u članstvo Europske unije, prema svim poglavljima i pristupnim fazama pregovora, odluka, mjera i restrikcija upravnih tijela Europe. Europska unija, a posebice Europska komisija najzaslužnije su za buduća promišljanja o našoj budućnosti te su stoga i razvijeni brojni scenariji u kojima je prikazana buduća slika europskog kontinenta. Brojni su razlozi zbog kojih Europa, a samim time i čitav svijet treba promjenu. Najistaknutija na našem području je gospodarska kriza koja je prisutna već dugi niz godina. Posljedice krize vidljive su u svim područjima posebice kroz povećanje nezaposlenosti, pad BDP-a, smanjenje dohotka te brojne druge pokazatelje. Europa 2020 je osmišljena kao jedna savršena slika, područje visokoobrazovanih ljudi, kvalitetne radne snage, a posebice tehnološko i inovacijski konkurentno područje. Proces restrukturiranja hrvatskog gospodarstva podrazumijeva povećanje udjela visokoobrazovne radne snage u ukupnom broju zaposlenih u industriji da se postigne veća produktivnost, povećanje ulaganja u istraživanje i razvoj kao nosiocima inovacijskih procesa i povećanje investicija u fiksni kapital što znači nova radna mjesta i investicije i što dovodi do povećanja broja zaposlenih. Svi navedeni čimbenici zajedno dovode do povećanja BDP-a. Ovi procesi restrukturiranja i prilagodbe svih zemalja članica mogu umanjiti teret današnje aktualne krize unutar EU. KET(ključna strategija omogućavanja inovacija) je grupa šest tehnologija koje su ocijenjene u okviru Europske unije kao ključne za omogućavanje inovacija. KET omogućuje bazu inovacijskog sektora i omogućuje stvaranje proizvoda kroz sve industrije, a mogu se primjenjivati, kako u stvaranju „zelenije” ekonomije, tako i modernizaciji industrija i razvoju čitavih novih industrija. EU je skup svih zemalja članica udruženih u jednu veliku trgovačku, gospodarsku ,ekonomsku uniju koja zajedno surađuje i brine o svim pitanjima života i rada svih ljudi koji žive na tom području. Scenarij Europe 2020 prikazuje željenu buduću sliku Europe i svih njezinih stanovnika, kako bi se postigao željeni standard i razina blagostanja rada i življenja, odn.postizanje svih pogodnih performanci suvremenog života.
KeywordsEurope 2020 the restructuring of the Croatian economy KET EU
Parallel title (English)The Europe 2020 strategy and the restructuring process Croatian economy
Committee MembersNataša Drvenkar (committee chairperson)
Anita Frajman Ivković (committee member)
Blaženka Hadrović Zekić (committee member)
GranterJosip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Economics in Osijek
Lower level organizational unitsChair of National and International Economics
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Macroeconomics
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeBusiness economy; specializations in: Management
Study specializationManagement
Academic title abbreviationmag.oec.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-06-29
Parallel abstract (English)
In recent years we have witnessed the Croatian accession to the European Union where we have seen all phases of Croatian accession to the European Union to all chapters of the accession stages of negotiations, decisions, measures and restrictions governing bodies of Europe. The European Union, in particular the European Commission are most responsible for future considerations about our future and have therefore developed a number of scenarios in which shows the future picture of the European continent. There are many reasons why Europe, and therefore the whole world should change. The most prominent in our area is the economic crisis which has been present for many years. The consequences of the crisis are visible in all areas especially through an increase in unemployment, a decline in GDP, reduction of income and many other indicators. Europe 2020 is designed as a perfect picture, the area of highly educated people, high-quality workforce, and in particular technological innovation and competitive area. The process of restructuring of the Croatian economy means increasing the proportion of highly educated labor force in the total number of employees in the industry to achieve higher productivity, increase investment in research and development as well as the holders of the innovation process and increase investment in fixed capital, which means new jobs and investment leading to an increase in the number of employees. All these factors together lead to an increase in GDP. These processes of restructuring and adjustment of all Member States can reduce the burden of today's current crisis within the EU. KET (key strategy to enable innovation) is a group of six technologies that are assessed in the context of the European Union as a key to enable innovation. KET enables the base of the innovation sector and enable the creation of products across all industries, and can be applied to the creation of a "greener" economy and modernization of industry and the development of entire new industries. The EU is a collection of all member states joined in one big trade, economic, economic union that is working together and takes care of all matters of life and work of all the people living in this area. Scenario Europe 2020 show the desired future image of Europe and all its inhabitants in order to achieve the desired standard and level of welfare work and life and the achievement of all the favorable performance of modern life.
Parallel keywords (Croatian)Europa 2020 restrukturiranje hrvatskog gospodarstva KET EU
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:145:222916
CommitterGordana Kradijan