professional thesis
Business Intelligence u vođenju građevinskih projekata

Damir Štimac (2016)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Economics in Osijek
Metadata
TitleBusiness Intelligence u vođenju građevinskih projekata
AuthorDamir Štimac
Mentor(s)Mirela Alpeza (thesis advisor)
Abstract
Osnovni cilj ovog završnog rada je prikazati primjenjivost Business intelligence-a u vođenju građevinskog projekta kako bi isti bio uspješan i sustavno pripremljen na razne okolišne prijetnje te uspješno prepoznavanje i korištenje prilika koje se uz primjenu suvremenih informacijskih sustava mogu detektirati već u ranoj fazi kao nadolazeći trendovi. Navedenu tezu promovira Drucker koji se zalaže za poduzetničku ekonomiju te objašnjava kako se inovacije iz pametne zamisli pretvaraju u organiziranu djelatnost, a poduzetništvo iz genijalnosti u sustavno upravljanje i jasno usmjerene strategije (Drucker, 1985). Vođenje (upravljanje) projektom u sinergiji sa Business intelligence-om prati tu zamisao i želju za sustavnim upravljanjem u novim okolnostima s obzirom na specifičnost i posebnost pojedinih projekata. Novi tehnološki informacijski sustavi prikupljanja podataka i poslovnih informacija omogućuju sačuvati, analizirati, obraditi, skladištiti i diseminirati relevantne informacije (intelligence) koje su podloga za poslovna izvješća potrebna u različitim poslovnim procesima za donošenje važnih poslovnih odluka. Poslovna izvješća moraju biti relevantna i dostavljena u pravo vrijeme kako bi se iskoristila u procesu donošenja važnih odluka u poslovanju, a u kontekstu ovog rada - u donošenju važnih odluka za uspješno vođenje i upravljanje građevinskim projektom. Business intelligence predstavlja različite aktivnosti od početnog planiranja, prikupljanja, analize i obrade podataka, distribucije i diseminacije gotovih analiza i zaključaka do kreiranja poslovnih izvješća sa relevantnim informacijama intelligence) za krajnjeg korisnika. Pravovremena identifikacija i pravilna interpretacija prikupljene informacije u određenom vremenu na određenom prostoru važna je pretpostavka korištenja informacija od strane ciljanih skupina odnosno osoba, a u kontekstu ovog rada - voditelja projekta. Primjena Business intelligence-a je ostvariva u različitim poslovnim subjektima i različitim funkcijama u gospodarstvu od planiranja, upravljanja, prodaje, marketinga, financija, procjeni vlastitih resursa, kadrova i drugih poslovnih subjekata (konkurencija) i dr. Vođenje projekta odvija se prema određenim fazama od definiranja, koncipiranja, projektiranja, provedbe do uporabe i korištenja projekta u funkciji. Za svaku pojedinu fazu projekta potrebno je imati relevantne informacije i dostupne statističke podatke kako bi se realizirao kvalitetan projekt prema zadanim ciljevima. Business intelligence u tim pojedinim segmentima daje informacijsku potporu i logistiku koja je potrebna za donošenje pravovremenih odluka kako bi sve faze i cjelokupan projekt odnosno investicije bile u konačnosti isplative tj. opravdale cilj i svrhu zbog kojeg je projekt i pokrenut. U traženju, prikupljanju i skladištenju informacija vezanih uz provedbu projekta potrebno je naći prave izvore informiranja (primarne, sekundarne), a podatke i informacije analizirati i filtrirati kako bi, postale relevantna i kvalitetna osnova (intelligence) za donošenje odluka u procesu stvaranja i provedbe projekta. Za konačno uspješan projekt potrebno je kvalitetno vođenje (upravljanje) projekta u zajedničkoj potpori i sinergiji sa Business intelligence-om, a u nastavku završnog rada prikazan je način i postupak na koji je to obrađeno i prezentirano.
KeywordsBusiness intelligence civil engineering project management implementation of Business intelligence designing Business intelligence system Business intelligence in project management
Committee MembersSanja Pfeifer (committee chairperson)
Mirela Alpeza (committee member)
Sunčica Oberman Peterka (committee member)
GranterJosip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Economics in Osijek
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Economics of Entrepreneurship
Study programme typeuniversity
Study levelpostgraduate specialist
Study programmePostgraduate specialist study Entrepreneurship
Academic title abbreviationmag. spec.
Genreprofessional thesis
Language Croatian
Defense date2016-07-19
Parallel abstract (English)
The main goal of this master thesis is to present the applicability of business intelligence in managing a building project to be successful and systematically prepared for various environmental threats, as well as for successful identification and use of opportunities that, by using contemporary information systems, already at an early stage can be detected as upcoming trends. The said thesis has been promoted by Drucker, who advocates entrepreneurial economy and explains how innovations arising from smart ideas are transforemed into an organised activity, and entrepreneurship from ingeniousness into systematic management and clearly oriented strategies (Drucker, 1985). Conducting (managing) a project in synergy with business intelligence follows this idea and wish for systematic management under new circumstances in view of the specific and special features of individual projects. New technological information systems for data and business information collection enable to keep, analyse, process, store and disseminate relevant information (intelligence) that constitute a basis for business reports that are needed in various business processes for making important business decisions. Business reports have to be relevant and delivered in a timely manner in order to be used in the process of making important decisions in business operations, and in the context of this dissertation – in making important decisions for successfully conducting and managing a project. Business intelligence comprises various activities, from initial planning, collecting, analysing and processing of data, distribution and dissemination of completed analyses and final conclusions, up to creating business reports containing relevant information (intelligence) for the end user. Timely identification and proper interpretation of the collected information at a given time and in a given area is an essential precondition for the use of the information by target groups or persons, and in the context of this dissertation – by project managers. The application of business intelligence can be realised in various business entities and in different functions in economy, from planning, management, sale, marketing, finances, assessment of own resources, personnel and other business entities (competition), etc. Project management is carried out according to certain stages, from the definition, concept development, designing, implementation stages up to the use and utilisation of the project in function. For each individual project stage relevant information and available statistical data are needed to realise a high-quality project in line with the set targets. In these individual segments business intelligence provides informational support and logistics that is required to make timely decisions, in order for all the stages and the overall project, that is, the investments to be ultimately cost effective, or to justify the objective and purpose for which the project was initiated. When searching, collecting and storing information related to project implementation proper information sources (primary, secondary) have to be identified, and data and information have to be analysed and filtered in order to become a relevant good-quality basis (intelligence) for decision making in the process of project creation and implementation. For a finally successful project, high-quality conducting (management) is required under joint support by and in synergy with business intelligence, and in the dissertation also the manner and procedure are shown how this is treated and presented.
Parallel keywords (Croatian)poslovne informacije vođenje građevinskih projekata provedba Business intelligence-a oblikovanje Business intelligence sustava Business intelligence u vođenju projekata
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:145:750045
CommitterGordana Kradijan