professional thesis
Utjecaj percipiranog rizika i osobina ličnosti na način prijenosa informacija

Matea Ferenčić (2017)
University of Rijeka
Faculty of Economics and Business