master's thesis
UTJECAJ RAĈUNOVODSTVENIH POLITIKA NA FINANCIJSKI POLOŢAJ I USPJEŠNOST POSLOVANJA U HOTELIJERSKOJ DJELATNOSTI

Petra Fantov (2017)
University of Split
Faculty of economics Split