master's thesis
Kvalitativna svojstva cvatova gerbera tretirana različitim temperaturama i načinima sušenja

Ivana Vukoje (2016)
University of Zagreb
Faculty of Agriculture
Department of Ornamental Plants, Landscape Architecture and Garden Art
Metadata
TitleKvalitativna svojstva cvatova gerbera tretirana različitim temperaturama i načinima sušenja
AuthorIvana Vukoje
Mentor(s)Ana Matin (thesis advisor)
Abstract
Gerber (Gerbera jamesonii L.) je ukrasna biljna vrsta iz porodice Asteraceae. Zauzima jedno od vodećih mjesta u svjetskoj hortikulturnoj proizvodnji. Primjenjuje se kao kultura za rez zbog svojih krupnih i bogatih cvatova koji se pojavljuju u različitom spektru boja. Radi toga i radi svoje duge izdržljivosti u vodi koristi se kao glavna kultura u oblikovanju cvjetnih aranžmana. Najčešće se koristi za grobne aranžmane, aranžmane za ukras interijera, ali sve češće i za ostale prigode, poput vjenčanja. Zbog sve veće primjene i potražnje gerberi spadaju u visoko rentabilne kulture u cvjećarstvu. Gerberi su tijekom cijele godine prisutni na tržištu. Premda je ponuda u zimskim mjesecima slabija, provode se oplemenjivački postupci kako bi se proizveli kultivari koji bi davali bolji prinos u zimskom periodu. Domaća proizvodnja ne zadovoljava potražnju niti kvalitetom niti količinom, a razlog naše slabe konkurentnosti je nedovoljno poznavanje tehnologije proizvodnje. Iako je veoma atraktivno, svježe rezano cvijeće je dosta skupo i kratkog životnog vijeka. Sušeno cvijeće prednjači nad rezanim cvijećem zbog svoje sposobnosti da dugo zadržava svoju estetsku vrijednost uz manje njege, a i niža mu je cijena u odnosu na svježe cvijeće. Za potrebe ovog istraživanja korišteni su pojedinačni cvjetovi kultivara gerbera crvene, žute, bijele i roze boje. Cvjetovi su sušeni prirodnim sušenjem i dehidriranjem na temperaturama: cijeli cvjetovi na 41 °C, cvjetovi kojima su uklonjene dlakave peraste čekinje na 41 °C i cijeli cvjetovi na 52 °C, te su im utvrđene kemijske karakteristike prije i nakon prirodnog i konvekcijskog sušenja dehidriranjem. Temeljem vlastitih istraživanja, najkvalitetnijom tehnologijom sušenja cvjetova gerbera pokazalo se prirodno sušenje cvjetova kojima su uklonjene peraste čekinje. Povećanjem temperature sadržaj pepela se nije smanjivao kod kultivara gerbera bijele i roze boje. Porastom temperature vidljivo je smanjenje sadržaja masti. Što se tiče intenziteta boje, rezultati su pokazali da povećanje temperature nije utjecalo na značajniju promjenu intenziteta boje.
Keywordscut flowers Gerbera Gerbera jamesonii L. dehydrating process qualitative properties
Committee MembersAna Matin (committee chairperson)
Tajana Krička (committee member)
Vesna Židovec (committee member)
GranterUniversity of Zagreb
Faculty of Agriculture
Lower level organizational unitsDepartment of Ornamental Plants, Landscape Architecture and Garden Art
PlaceZagreb
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOTECHNICAL SCIENCES
Agronomy
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeHorticulture
Academic title abbreviationmag. ing. agr.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-09-30
Parallel abstract (English)
Gerbera (Gerbera jamesonii L.) is a decorative plant species of the Asteraceae family. It occupies a leading position in the global horticultural production. It is used as a cut flowers because of their large and rich blooms that appear in a different color spectrum. For this reason and because of its long durability in water is used as a main crop in designing flower arrangements. Most often used for burial arrangements, arrangements for interior decorating, but increasingly also for other occasions, such as weddings. Due to the increasing use and demand, Gerbera fall into a high profitable culture in floriculture. Gerbera is all throughout the year on the market. Although the offer in the winter is less, they conducted breeding procedures in order to produce varieties that would provide a better yield in the winter (Maračić, 2014). Abroad, particularly in the Netherlands, Belgium and Italy are doing a lot of breeding and development of new varieties, while in our growing Gerbera is limited mainly to the production of pre-existing varieties. Domestic production does not meet demand, nor the quality nor the quantity, and the reason for our poor competitiveness is insufficient knowledge of manufacturing technology. If it is very attractive, fresh cut flowers are quite expensive and short life expectancy. Dried flowers wins over cut flowers because of its ability to retain its long aesthetic value with less care, and lower its price in relation to the fresh flowers. For the purposes of this study were used Gerbera flowers of red, yellow, white and pink color. The flowers are dried naturally and dehydrating at temperatures: whole blossoms at 41 °C, the flowers which are removed hairy feather bristles at 41 °C and whole blossoms at 52 °C, and their physical characteristics were determined before and after the natural and dehydrating process. Based on our own research, top-quality technology of drying Gerbera flowers proved natural drying flowers which are removed feathery bristles. By increasing the temperature of the ash content is not reduced in white and pink cultivars. The temperature increase is a visible reduction of fat content. As for the color intensity, the results showed that an increase in temperature did not affect the significant change in color intensity.
Parallel keywords (Croatian)rezano cvijeće gerber Gerbera jamesonii L. sušenje kvalitativna svojstva
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:204:215798
CommitterValentina Bezek