master's thesis
Održavanje melioracijskih kanala upotrebom ekstenzivnog stočarstva

Nino Ravlić (2016)
University of Zagreb
Faculty of Agriculture
Metadata
TitleOdržavanje melioracijskih kanala upotrebom ekstenzivnog stočarstva
AuthorNino Ravlić
Mentor(s)Ivan Mustać (thesis advisor)
Abstract
Općenito se smatra da je mreža melioracijskih kanala u Hrvatskoj razmjerno zapuštena, prvenstveno uslijed nedostatka financijskih sredstava za održavanje i usitnjenosti posjeda. Nefunkcionalnost mreže odvodnje, često za vrijeme većih oborina, uzrokuje plavljenje poljoprivrednih površina. Velik broj kanala nije uopće održavan dugo vremena, te je zarastao u guste vegetacijske sklopove koji onemogućuju njihovo funkcioniranje. Loša funkcionalnost melioracijskih kanala isprepletena je i sudbonosno povezana sa razvojem hrvatske poljoprivrede. Stoga je neophodno da se kao poticaj razvoja ili njegova posljedica melioracijski kanali obnove kroz planirani program obnove, te privedu svome izvornom potencijalu. Korištenje stoke kao sredstva za upravljanje vegetacijom je staro koliko i samo stočarstvo, a ispaša kao prirodni proces je utjecala na evoluciju biljaka milijunima godina te je, zajedno sa vatrom, jedan od prvih mehanizama upravljanja vegetacijom. Danas je ispaša ponovno „otkrivena“ kao vrijedno sredstvo u borbi protiv negativnih učinaka nekontrolirane vegetacije. Tako se danas u svijetu ekstenzivno stočarstvo u obliku ispaše, kao način regulacije vegetacije, najčešće koristi s ciljem sprječavanja nastanka požara i suzbijanja korova. Korištenje ekstenzivne ispaše kao mjere za regulaciju vegetacije danas zovemo propisana ili ciljana ispaša. Ciljana ispaša nije jednokratno sredstvo upravljanja, već se temelji na dugotrajnom i održivom programu korištenja stočarskih resursa. Dobro je poznato da se ispašom mogu promijeniti cijeli krajolici, no za to je potrebno i izvjesno vrijeme. Stoga je svrha ovog rada prikazati mogućnost integracije ekstenzivnog stočarstva, točnije upotrebe koza i ovaca kao jed ne od agrotehničkih mjera za obnovu i sustavno održavanje, i ekološko upravljanje melioracijskim kanalima u Hrvatskoj.
Keywordsmelioration canals farming grazing goats sheeps
Committee MembersIvan Mustać (committee chairperson)
Boro Mioč (committee member)
Zvonimir Prpić (committee member)
GranterUniversity of Zagreb
Faculty of Agriculture
PlaceZagreb
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOTECHNICAL SCIENCES
Agronomy
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeAgricultural Engineering
Academic title abbreviationmag. ing. agr.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-09-30
Parallel abstract (English)
It is generally considered that the melioration canal network is relatively devastated in Croatia, due to the lack of financial resources for maintaining canals and to the fragmentation of land properties. The unfunctionality of that drainage canal network often causes flooding of agricultural properties during greater rainfalls. A large number of canals have not been maintained for a long period and they have overgrown vegetation which disables their functionality. The poor functionality of melioration canals is intertwined and crucially connected with Croatia's agriculture. It is important that those melioration canals get renewed and brought to their original potential as an encouragement for growth and development. Using livestock as a tool for managing vegetation is as old as farming itself and grazing, as a natural process, has influenced the evolution of plants for millions of years and it is, along with fire, one of the first instruments of managing vegetation. Today grazing is being „rediscovered“ as a valuable remedy against the negative effects of uncontrolled vegetation. That is why nowadays extensive grazing, as a part of livestock farming, is being used with the purpose of preventing wildfire and suppression of weeds. Using extensive grazing is not a one-time governing tool, but it is based on a long-term and sustainable program of using livestock resources. It is well known that grazing can be used to change entire landscapes, but doing that requires a lot of time. Therefore, the purpose of this paper is to demonstrate the possibility to integrate extensive grazing, to be more exact, using goats and sheeps, as an agrotechnical mean for recovering and continuous maintainance, and ecological administration of meliorational canals in Croatia.
Parallel keywords (Croatian)melioracijski kanali stočarstvo ispaša ovce koze
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:204:098901
CommitterValentina Bezek