master's thesis
Pristupi i metode istraživanja rizosfere

Daria Erić (2016)
University of Zagreb
Faculty of Agriculture
Metadata
TitlePristupi i metode istraživanja rizosfere
AuthorDaria Erić
Mentor(s)Željka Zgorelec (thesis advisor)
Abstract
Rizosfera je biološki najaktivniji sloj tla koji se nalazi uz korijen i pod njegovim je izravnim utjecajem. Od okolnog tla se značajno razlikuje po kemijskim, fizikalnim i biološkim svojstvima. Rizosfera predstavlja iznimno složen i dinamičan okoliš u kojem se simultano odvijaju brojne interakcije između korijenja, otopljenih tvari, organskih spojeva, minerala, plinova i (mikro)organizama. Ti procesi utječu na rast i razvoj korijena, efikasnost primanja hranjiva i vode, te posljedično i na produktivnost biljaka. Poljoprivredna proizvodnja uvelike ovisi o razumijevanju procesa u rizosferi. Istraživanja rizosfere predstavljaju izazov u smislu eksperimentalnog dizajna i metodologije, prvenstveno zbog složenosti navedenih procesa koji se odvijaju na mikro razini. Pristup procesima i pojavama in situ je ograničen s obzirom da se odvijaju ispod površine. Usprkos ogromnom napretku u razvoju metoda u posljednjih nekoliko desetljeća pronalazak odgovarajućih eksperimentalnih postava za istraživanje rizosfernih procesa još uvijek predstavlja veliki izazov. Ovaj pregledni rad kritički procjenjuje dostupnu literaturu i raspravlja o pristupima i metodama istraživanja rizosfere, s naglaskom na tehnike vizualizacije rizosfernih procesa. U prvom dijelu rada predstavljen je pristup rizosferi i opis njezinih svojstava, prilikom čega su obuhvaćene metode uzorkovanja rizosfernog tla, sakupljanja eksudata korijena i otopine rizosfernog tla. Raspravljeni su različiti eksperimentalni sustavi pogodni za upotrebu u poljskim i laboratorijskim uvjetima, sa navedenim pregledom prednosti i ograničenja pojedinih metoda. Praćenje rizosfernih procesa pomoću izotopa tema je drugog dijela rada, dok je treći dio posvećen tehnikama vizualizacije rizosfernih procesa. One uključuju prikaz najsuvremenijih metoda kemijskog i neinvazivnog snimanja, te snimanja pomoću izotopa i mikroorganizama. Trenutno je razumijevanje rizosfernih procesa nepotpuno, pa je naglašena potreba za korištenjem kombiniranih pristupa koji imaju potencijal razriješiti složene procese u rizosferi.
Keywordsrhizosphere processes root exudates soil solution visualization techniques
Committee MembersŽeljka Zgorelec (committee chairperson)
Milan Poljak (committee member)
Marija Romić (committee member)
GranterUniversity of Zagreb
Faculty of Agriculture
PlaceZagreb
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOTECHNICAL SCIENCES
Agronomy
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeOrganic Agriculture with Agrotourism
Academic title abbreviationmag. ing. agr.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-12-09
Parallel abstract (English)
The rizosphere is the most biologically active volume of soil around plants roots that is influenced by their activities. Due to the influence of roots, the rhizosphere differs from bulk soil significantly in its chemical, physical, and biological characteristics. The rhizosphere represents an extremely complex and dynamic environment where numerous interactions occur simultaneously between roots, solutes, organic compounds, minerals, gases and (micro)organisms. These processes affect root growth and development, efficiency of nutrients and water uptake, and consequently the productivity of plants. Agricultural production heavily depends on understanding the rhizosphere processes. Rhizosphere research is a challenging task in terms of experimental design and methodology because of complexity of these processes occurring at a micro-scale. In particular, access to study these processes and phenomena in situ is limited as they occurring below-ground. Despite tremendous progress in method development in the past decades, finding suitable experimental setups to investigate rizosphere processes still represents a major challenge. This review paper critically assesses available literature and discusses approaches and methods of rhizosphere research, with emphasis on visualization techniques of rhizosphere processes. In the first section access to rhizosphere and description of its properties is presented, covering methods for sampling rhizosphere soil and collection of root exudates and rhizosphere soil solution. Various experimental systems suitable for use under field and laboratory conditions are discussed, with an overview of main advantages and limitations of a certain method. Tracing rhizosphere processes with isotopes is the topic of the second section, while the third section is devoted to visualization techniques of rhizosphere processes. They include a presentation of cutting-edge methods of chemical, non-invasive, isotope and microbial imaging. Currently, the understanding of rhizosphere processes is incomplete, emphasising the need for using combinatorial approaches that have great potential to unravel complex rhizosphere processes.
Parallel keywords (Croatian)rizosferni procesi eksudati korijena otopina tla tehnike vizualizacije
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:204:777509
CommitterValentina Bezek