diplomski rad
Morfološke karakteristike populacija inćuna (Engraulis encrasicolus) u Jadranskom moru

Juraj Petravić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet
Ribarstvo, pčelarstvo, lovstvo i specijalnu zoologija
Podaci o radu
NaslovMorfološke karakteristike populacija inćuna (Engraulis encrasicolus) u Jadranskom moru
AutorJuraj Petravić
Voditelj/MentorRoman Safner (mentor)
Sažetak rada
Cilj predstavljenog rada bio je odrediti morfometrijske karakteristike inćuna (Engraulis encrasicolus, Linneaus 1758) s različitih lokacija istočnog dijela Jadranskog mora. Morfološke karakteristike određene su na 472 jedinke prikupljenih iz 7 uzoraka u periodu od lipnja 2015. do 25.veljače 2016. Od morfoloških karakteristika izmjereno je i određeno šest dužina, tri visine i masa tijela, a od merističkih karakteristika prebrojane su šipčice leđne i podrepne peraje. Na temelju određenih morfoloških karakteristika izračunati su postotni udjeli izmjerenih dužina i visine tijela u odnosu na ukupnu dužinu tijela, dužine glave i najveću visinu. Izračunati su i dužinsko-maseni odnos (WLR) i fultonov koeficijent kondicije (K) za cjelokupnu populaciju, svaki uzorak zasebno zavisno o vremenu ulova, i po spolu. Izračunata prosječna masa populacije iznosi Wmean=12,58 g ± 2,90 g SD, i da je Wmean ± SD=74,58% jedinki populacije u vrijednosti prosječne mase. Prosječna ukupna dužina tijela iznosi LTmean=129,28 mm ± 9,563 mm SD. Vrijednosti parametara dužinsko-masenog odnosa su: b=3,0682, a=0,0048, R2=0,9322, r=0,95. Srednja vrijednost koeficijenta kondicije populacije je Kmean=0,572 ± 0,036 SD, u rasponu od 0,476 – 0,748. Na cjelokupnom uzorku makroskopskom metodom determinirano je 70 jedinki po spolu, u omjeru m/f=0,89 a postotni udio je 52,86% (37 jedinki) ženskih te 47,14% (33 jedinke) muških. Ženske jedinke imale su značajno veći koeficijent regresije b=3,6819, dok je kod muških jedinki iznosio b=3,4755. Broj šipčica leđne peraje o ovome radu kretao se od 13 do 14, dok je u podrepnoj 16 do 17 šipčica.
Ključne riječiinćun dužinsko-maseni odnos fultonov koeficijent dužinski razred šipčice u leđnoj i podrepnoj peraji Jadransko more
Povjerenstvo za obranuRoman Safner (predsjednik povjerenstva)
Ivica Aničić (član povjerenstva)
Tomislav Treer (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet
Ustrojstvena jedinica niže razineRibarstvo, pčelarstvo, lovstvo i specijalnu zoologija
MjestoZagreb
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaBIOTEHNIČKE ZNANOSTI
Poljoprivreda (agronomija)
Ribarstvo
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjdiplomski
Naziv studijskog programaRibarstvo i lovstvo
Akademski / stručni nazivmagistar/ magistra inženjer/inženjerka ribarstva i lovstva
Kratica akademskog / stručnog nazivamag. ing. agr.
Vrsta radadiplomski rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2016-07-07
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
The aim of the present study was to determine the morphometric characteristics of anchovy (Engraulis encrasicolus, Linnaeus 1758) from different locations of the eastern part of the Adriatic Sea. The morphological characteristics were determined on 472 individuals collected from 7 samples in the period from June 2015 to February 25, 2016. Morphological characteristics that were measured and determined are: six lengths, three heights and body weight, while meristic characteristics that were counted are rays of dorsal and anal fins. On the basis of certain morphological characteristics, percentages of measured heights and body lengths were calculated, in relation to the total body length, head length and maximum height. Also calculated are the length-weight relationship (WLR) and Fulton's condition coefficient (K) for the entire population, each sample separately depending on the time of the catch and by gender. The calculated average weight of the population amounts Wmean=12,58 g ± 2,90 g SD, and that Wmean ± SD=74,58% of individuals in the population of the value of the average mass. The average total body length is LTmean=129,28 mm ± 9,563 mm SD. Valuesof the length-weight relationship are: b=3,0682, a=0,0048, R2=0,9322, r= 0,95. The mean condition of the population coefficient is Kmean=0,572 ± SD 0,036, ranging from 0,476 to 0,748. For the entire sample, 70 individuals are determined by gender, in the ratio m/f=0,89, in percentage 52,86% female (37 individuals) and 47,14% male (33 individuals). Females had significantly greater regression coefficient b =3,6819, while for males, the regression coefficient was b =3,4755. The number of rays in the dorsal fin ranged from 13 to 14, while rays in the anal and dorsal fin are ranged from 16 to 17 rays.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)anchovy length-weight relationship Fulton coefficient linear class rays in the anal and dorsal fin Adriatic Sea
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:204:432982
PohranioValentina Bezek